belco24

Opis


Belco24 to doświadczona firma z Hanoweru, specjalizująca się w naprawie laptopów i tabletów.

O sprzedawcy


belco24 GmbH represented by the managing director Oleg Beljawski

belco24 GmbH Vahrenwalderstr. 213 30165 Hannover Niemcy

Phone: 0511 760 722 880 (Mo-Fr 10-00-13.00 & 14.00-18.00 Uhr) E-Mail: info@belco24.de

VAT: DE 296925784 registered in the commercial register of Amtsgerichtes Hannover commercial court number: HRB 211694

Prawo odstąpienia od umowy


  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem sprzedającym towar na Platformie internetowej.

  2. Mają Państwo prawo odstąpić́ od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są̨ dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  3. Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować́ nas: belco24 GmbH, Vahrenwalderstraße 213, 30165 Hannover, Germany, telefon: 49(0)5117607228820, e-mail: info@belco24.de. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą̨ Państwo skorzystać́ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.

  4. belco24 GmbH przekazuje konsumentowi, który odstąpił od umowy sprzedaży towaru, wszystkie uiszczone przez konsumenta kwoty w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kwot uiszczonych z tytułu dostarczenia w sposób inny niż standardowo stosowany na Platformie internetowej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi przy pomocy tych samych metod płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  5. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  6. Towar musi zostać odesłany przez konsumenta niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty, w której konsument poinformuje odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru.

  7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu wartości utraty towaru, która jest skutkiem zawinionego działania lub zaniechania konsumenta, nieuzasadnionego przeznaczeniem towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

belco24 GmbH Vahrenwalderstraße 213 30165 Hannover, Germany info@belco24.de

Ja/My _____________________________ niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ____________________.

  • Data zawarcia umowy/odbioru(*)____________________,
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________________
  • Adres konsumenta(-ów):______________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)__________________________________________ Data __________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin


§ 1. Definicje

W Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:

a. Usługodawca – Refurbed GmbH, Windmühlgase 30/12, 1060 Wieden. b. Sprzedający - belco24 GmbH, Vahrenwalderstr. 213, 30165 Hannover, Niemcy c. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Umowy. Użytkownikiem sprzedającym towar może być wyłącznie przedsiębiorca. d. Usługa – usługa świadczona Użytkownikom przez Usługodawcę, na podstawie Umowy zgodnie z jej treścią oraz treścią Regulaminu, polegająca na umożliwieniu korzystania z internetowej Platformy. e. Platforma internetowa – serwis internetowy do oferowania produktów, zawierania umów sprzedaży przez Użytkowników oraz kontaktowania się pomiędzy tymi Użytkownikami f. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na świadczenie Usługi. g. Konto Użytkownika – element Platformy internetowej indywidualny dla każdego Użytkownika, dostępny po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Refurbed oferuje odrębny rodzaj Konta dla Użytkownika sprzedającego towar za pośrednictwem Platformy internetowej. h. Hasło – poufny ciąg znaków do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika. i. Identyfikator – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, indywidulanie ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji. j. Cennik – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi. k. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi na podstawie Umowy, którą zawarła z Usługodawcą Umowę na Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. l. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z usługodawcą Umowę na Usługę w celu wiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub celami statutowymi. m. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny jest pod adresem internetowym: http://refurbed.pl n. Rejestracja – dokonanie wszelkich niezbędnych czynności w celu korzystania z Konta Użytkownika w Platformie internetowej.

§ 2. Postanowienia ogólne i Rejestracja Użytkownika 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i Umowy. 2. W celu pełnego zamówienia i zarządzania Usługą oferowaną przez Refurbed na rzecz Użytkownika niezbędne jest założenie przez Użytkownika konta w systemie informatycznym udostępnionym przez Refurbed pod adresem: http://refurbed.pl - Konto Użytkownika. Użytkownik może skorzystać jednorazowo z Usługi oraz nabyć towar od innego Użytkownika również bez zakładania Konta Użytkownika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zaznacza w procesie zawierania Umowy, że nie zgadza się na utworzenie Konta oraz podaje dane tożsame z danymi wymaganymi dla Rejestracji. 3. Konto Użytkownika może założyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 4. Rejestracji dokonuje się podczas dokonywania zakupu konkretnego towaru za pośrednictwem Platformy internetowej, przez podanie danych Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: http://refurbed.pl. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest podać swoje dane niezbędne do zawarcia umowy z Refurbed oraz umowy sprzedaży z innym Użytkownikiem oraz zaakceptować Regulamin. Użytkownik, dokonując Rejestracji wskazuje unikalny Identyfikator i Hasło służące do korzystania z Konta Użytkownika. Rejestracja może zostać dokonana również niezależnie od zawarcia umowy sprzedaży towaru w sposób opisany w witrynie internetowej http://refurbed.pl
5. W każdym przypadku ujawnienia przez Użytkownika danych służących do autoryzacji Konta Użytkownika osobom trzecim ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia Identyfikatora i Hasła. 6. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane, które podał w czasie Rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika nie są prawdziwe lub kompletne, Refurbed jest uprawniony usunąć Konto Użytkownika wraz z zamówionymi za jego pomocą towarami i wypowiedzieć tym samym Umowę. Przed wypowiedzeniem Umowy Refurbed wezwie Użytkownika do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji. 7. Refurbed ma prawo zażądać dostarczenia w wybrany przez siebie sposób kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość danego Użytkownika w każdym czasie. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika będącego osobą fizyczną powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania lub stałego pobytu. Użytkownik przed dostarczeniem kopii dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest usunąć wszelkie inne dane, które nie są przedmiotem weryfikacji tj. inne niż podane przy Rejestracji. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego usunięcia zbędnych danych, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił Refurbed. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, Refurbed ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Użytkownika. Żądanie dostarczenia kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie jest doręczane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, który jest zobowiązany pod rygorem wskazanym w punkcie 6 powyżej przedstawić kopie dokumentów w terminie 14 dni od dnia przesłania żądania.
8. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Użytkownik zobowiązany jest poinformować Refurbed o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach osobistego Konta Użytkownika. 9. Przed zawarciem Umowy Refurbed udostępnia Użytkownikowi Regulamin. 10. Umowa pomiędzy Refurbed a Użytkownikiem o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Refurbed zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami albo potwierdzenia przez Refurbed oferty założenia Konta Użytkownika w przypadku Rejestracji bez zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi komunikat przesłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz przekazany na Konto Użytkownika , zawierający elementy Umowy. W przypadku, gdy wraz z zawarciem Umowy, zawierana jest również umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikami, potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera również elementy tej umowy sprzedaży. 11. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem w następujących wypadkach: a. Usługodawca wcześniej rozwiązał jakąkolwiek Umowę z Użytkownikiem z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, b. Usługodawca powziął informacje, że Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi osobami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Usługi przez osoby trzecie, c. Użytkownik poda podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo żądania Refurbed. 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności Usługi lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Użytkownika oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi obciąża Użytkownika.

§ 3. Umowa pomiędzy Użytkownikami 1. Refurbed oferuje Użytkownikom wyłącznie techniczną możliwość korzystania z Platformy internetowej do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami sprzedającymi towary a Użytkownikami kupującymi te towary. 2. Zawarcie umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Użytkownika sprzedającego odbywa się bezpośrednio pomiędzy tym Użytkownikiem a Użytkownikiem kupującym. Refurbed nie staje się stroną umów sprzedaży zawartych pomiędzy Użytkownikami. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów ponoszą wyłącznie Użytkownicy. 3. Refurbed oferuje Użytkownikom bezpłatną opcję wyszukiwania towarów oferowanych przez Użytkowników sprzedających. 4. Informacje zamieszczane przez Refurbed na Platformie internetowej nie stanowią oferty Refurbed. Szczegóły dotyczące oferowanych towarów, warunków dostarczenia, znajdują się w opisach towarów oraz dodatkowych informacjach dostarczanych przez Refurbed. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Użytkownika ceny, dostępność lub terminy dostarczenia towarów. 6. Refurbed nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej towarów oferowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy internetowej i nie jest stroną żadnych postanowień, ani zobowiązań gwarancyjnych Użytkowników, a także zobowiązań związanych z rękojmią za wady prawne lub fizyczne towaru. 7. Niezależnie od zakazów obrotu wynikających z przepisów prawa, sprzedaż następujących kategorii towarów jest zabroniona za pośrednictwem Platformy internetowej: a. broń i akcesoria do broni, w tym nieaktywna broń palna, amunicja, granaty ręczne (nawet jeśli są sprzedawane jako pamiątki), elektryczna broń impulsowa, paralizatory i podobne produkty, b. gaz pieprzowy i podobne towary, c. pornograficzne lub zagrażające nieletnim nośniki informacji, d. artykuły używane głównie do wytwarzania lub używania narkotyków, e. tytoń (w szczególności cygara, papierosy i podobne produkty), f. towary, które w oczywisty sposób naruszają uczucia religijne, wolności, dobra osobiste lub prawa osób trzecich. 8. Dostarczenie sprzedanego towaru odbywa się za cenę, w sposób i w terminie określonych w procesie składania zamówienia.

§ 4. Cena sprzedaży 1. Płatność ceny sprzedanego towaru odbywa się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami, bez pośrednictwa Refurbed, który nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności przez Użytkownika, ani za działanie pośredników w realizacji płatności. 2. Płatność ceny sprzedanego towaru odbywa się za pośrednictwem podmiotów realizacji płatności elektronicznych, wskazanych w witrynie internetowej http://refurbed.pl. 3. Usługodawca może promować towary oferowane przez Użytkownika sprzedającego towar lub poszczególną grupę towarów. W ramach promocji Użytkownicy mogą kupować towary Użytkownika oferującego promocję po obniżonej cenie.

§ 5. Opłata należna Usługodawcy 1. Korzystanie z Platformy internetowej jest bezpłatne dla Użytkownika kupującego towar. 2. Opłatę ponosi wyłącznie Użytkownik sprzedający towar przez Platformę internetową. Opłatę stanowi prowizja od wartości towaru oferowanego przez tego Użytkownika. 3. Wysokość opłaty za Usługę oferowaną przez Refurbed Użytkownikowi sprzedającemu towar na Platformie internetowej ustalana jest dla każdej sprzedaży towaru, zgodnie z cennikiem usługi znajdującym się w witrynie internetowej Refurbed: http://refurbed.pl, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 4. Refurbed zastrzega sobie prawo do zmiany opłat oferowanych Usług, przy czym zmiana opłaty w trakcie obowiązywania Umowy na daną Usługę nie ma wpływu na opłatę, która została ustalona w dniu zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Użytkownikami. 5. Użytkownik sprzedający towar wyraża zgodę na otrzymywanie faktur dotyczących opłaty za Usługę w formie elektronicznej na adres podany podczas Rejestracji. Faktury dotyczące opłat będą wystawiane miesięcznie i będą uwzględniać ewentualne zwroty towaru dokonane przez Użytkownika kupującego towar w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystawienia faktury. 6. Opłaty wnoszone są jednorazowo i są niepodzielne. 7. Użytkownik sprzedający towar zobowiązany jest do zapłaty należnej opłaty na rzecz Refurbed, która powinna zostać dokonana w terminie 7 od daty zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Użytkownikami. 8. Wszelkie koszty związane z opłatą, w tym, w szczególności koszty bankowe transakcji, prowizje za wpłaty elektroniczne, prowizje z tytułu wymiany walut określone w Cenniku pokrywa Użytkownik. 9. Do dokonania płatności dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Refurbed pełną kwotą należnej opłaty. 10. Jeżeli Użytkownik nie uiści opłaty w terminie wskazanym w Regulaminie, Refurbed może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika wraz z wszelkimi zawartymi tam danymi oraz umowami pomiędzy Użytkownikami, bez prawa do żądania odszkodowania. Rozwiązanie Umowy nie oznacza zrzeczenia się roszczeń o uiszczenie opłaty należnej Refurbed. 11. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę z przyczyn dotyczących Użytkownika nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za wykonaną Usługę.

§ 6. Odpowiedzialność 1. Refurbed ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa. 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonej na rzecz Użytkownika Usługi ogranicza się do wysokości straty i nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Użytkownika z tytułu wykonania Usługi w ciągu ostatnich 1 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec konsumenta. 3. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością., przy czym w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi na skutek wystąpienia siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne wobec stron, którego nie można było przewidzieć, ani zapobiec przy dołożeniu należytej staranności) lub innej okoliczności, za którą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego odpowiedzialności nie ponosi,
b. utraconych przez Użytkownika korzyści, co nie dotyczy konsumenta, c. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona, d. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi, e. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu, f. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usługi, g. skutków wykorzystania Identyfikatora i Hasła Użytkownika przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez samego Użytkownika albo na skutek niedostatecznego ich zabezpieczenia przez niego przed dostępem takich osób.

§ 7. Przestrzeganie przepisów prawa i postanowień Regulaminu 1. Użytkownik zapewnia i zobowiązuje się na przyszłość, że korzystanie przez niego z Usługi nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Usługodawcy w związku z powyższymi naruszeniami, Użytkownik jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez Usługodawcę szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną jego interesu. 2. Treści dostępne na Platformie internetowej są chronione prawem autorskim, prawem do bazy danych oraz innymi prawami własności intelektualnej Refurbed, innych użytkowników lub osób trzecich, które udostępniły odpowiednią treść. 3. Użytkownik może wykorzystać treść znajdującą się na Platformie internetowej wyłącznie zgodnie z Regulaminem. 4. Publikując treść na Platformie internetowej, Użytkownik przyznaje Refurbed bezpłatne i zbywalne prawo do korzystania z tych treści na: a. potrzeby przechowywanie treści na urządzeniach Usługodawcy i ich publikacji na Platformie internetowej, w szczególności publicznego dostępu do nich (na przykład poprzez wyświetlanie), w tym publikowania w biuletynach, blogach i wykorzystywanych przez kanały mediów społecznościowych Refurbed lub podmiotów, z którymi współpracuje, b. potrzeby ich edycji i kopiowania, o ile jest to konieczne do ich dostarczania lub publikowania, w tym publikowania w biuletynach, blogach i kanałach mediów społecznościowych używanych przez Refurbed lub podmiotów, z którymi współpracuje, oraz c. potrzeby zachowania kopii sporządzonych dla celów kopii zapasowych lub dowodów. 5. Z zastrzeżeniem informowania osób trzecich o korzystaniu z Usługi, Użytkownik nie jest uprawniony, bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody Refurbed do korzystania z nazwy Refurbed, jak i również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących Usługodawcy. 6. Usługodawca może tymczasowo zablokować lub usunąć treści opublikowane przez Użytkownika, o ile naruszają one przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobra osób trzecich, w tym innych Użytkowników. 7. Użytkownik zapewnia, że materiały oraz jakiekolwiek inne treści, ani materiały przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usługi, urządzeń Usługodawcy lub wpłynąć na korzystanie z Usług przez pozostałych Użytkowników.

§ 8. Obowiązywanie Umowy. 1. Refurbed może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, o ile Użytkownik nie jest konsumentem. 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku usunięcia Konta Użytkownika, przy czym umowa sprzedaży, która została zawarta pomiędzy Użytkownikami przed wypowiedzeniem umowy z Refurbed zostanie zrealizowana w całości. 3. Prawo wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, o którym mowa w ust. 1 powyżej w stosunku do konsumentów jest ograniczone do wystąpienia ważnej przyczyny wypowiedzenia przez co należy rozumieć zaistnienia choćby jednej z poniższych przesłanek wypowiedzenia: a. Użytkownik nie uiścił zgodnie z Regulaminem i cennikami opłaty za świadczenie Usługi, mimo uprzedniego wezwania przez Usługodawcę do uiszczenia należności w określonym terminie, b. świadczenie Usługi na rzecz konsumenta stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy, c. wobec Usługodawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub został on postawiony w stan likwidacji w rozumieniu przepisów prawa. 4. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w przypadku istotnego naruszenia przez jedną Stronę Regulaminu lub Umowy, druga Strona powinna wezwać ją do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. 5. Niezależnie od powyższych postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechana naruszeń w następujących sytuacjach: a. dane Użytkownika podczas Rejestracji zostały podane z naruszeniem Regulaminu, w szczególności okażą się nieprawdziwe po zawarciu Umowy, b. zamówiona przez Użytkownika usługa jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich lub Usługodawcy. 6. Umowa wygasa na skutek jej rozwiązania a także na skutek: a. śmierci Użytkownika lub utraty bytu prawnego przedsiębiorcy; b. upływu okresu, na który została zawarta, o ile okres ten był ograniczony. 7. Użytkownik może w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Platformy internetowej i usunąć swoje indywidulane Konto Użytkownika bezpłatnie. W trakcie realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami, usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe po pełnym zrealizowaniu tej umowy sprzedaży. 8. W przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub Umowy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania całości lub części funkcjonalności Konta Użytkownika, aż do chwili usunięcia bądź zaprzestania naruszeń będących przyczyną zablokowania Konta Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o zablokowaniu Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji oraz o terminie w jakim zobowiązany jest usunąć bądź zaprzestać naruszeń Regulaminu lub Umowy. 9. W przypadku, gdy Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika, Refurbed zastrzega sobie prawo do zastosowania tych samych sankcji i ograniczeń wskazanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkownika.

§ 9. Odstąpienie od umowy przez konsumenta 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem sprzedającym towar na Platformie internetowej nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, konsument powinien wysłać na adres: belco24@refurbed.de albo adres pocztowy: belco24 GmbH, Vahrenwalderstr. 213, 30165 Hannover,, Niemcy wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z dołączonego modelu formularza odstąpienia, który nie jest wymagany. 3. Belco24 przekazuje konsumentowi, który odstąpił od umowy sprzedaży towaru, wszystkie uiszczone przez konsumenta kwoty, z wyjątkiem kwot uiszczonych z tytułu dostawy innej niż standardowo stosowana na Platformie internetowej. Przekazanie kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi przy pomocy tych samych metod płatności, które zostały użyte przez konsumenta do zapłaty ceny za towar, o ile Strony nie ustalą innego sposobu zwrotu tych kwot. 4. Usługodawca może odmówić spłaty do momentu otrzymania zwrotu towaru od konsumenta lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 5. Towar musi zostać odesłany przez konsumenta niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty, w której konsument poinformuje odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu wartości utraty towaru, która jest skutkiem zawinionego działania lub zaniechania konsumenta, nieuzasadnionego przeznaczeniem towaru.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, każdy Użytkownik może złożyć reklamację, w formie pisemnej, która powinna zostać doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany do kontaktu. 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna odpowiadać wymaganiom wskazanym poniżej, w przeciwnym razie Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia złożonej reklamacji. Każda reklamacja powinna zawierać: a. dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, b. wskazanie Usługi, której reklamacja dotyczy, c. zarzuty Użytkownika będące przedmiotem reklamacji, d. okoliczności uzasadniające podniesione zarzuty, e. żądania Użytkownika związane z przedstawioną przez niego sytuacją, f. dokument potwierdzający umocowanie, w przypadku gdy reklamacja jest składana przez osobę upoważnioną. 3. Usługodawca rozpatruje złożoną zgodnie z wymaganiami określonymi w ust 2 powyżej reklamacją na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Usługodawca informuje Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną o swoim rozstrzygnięciu, które zawiera uzasadnienie jego stanowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji. Okresu, w którym Usługodawca, po wezwaniu Użytkownika, będzie uzupełniał reklamację, nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.

§ 11. Przerwy techniczne 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy internetowej i Usługi. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Usługi, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Platformy lub Usługi. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu. 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Usług oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Przerwy techniczne zwykle odbywają się w niedziele pomiędzy 2:00 a 6:00 4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

§ 12. Prywatność oraz ochrona danych osobowych 1. Refurbed jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Refurbed samodzielnie lub poprzez podmioty przez niego upoważnione przetwarza dane osobowe Użytkowników, związane ze świadczoną Usługą. Dane te przetwarzane są w celu zawarcia Umowy, w celach związanych świadczeniem Usługi lub w celach związanych z zabezpieczeniem wykonania Umowy, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane uprawnionym osobom, organom lub sądom. 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera dokument Polityki ochrony prywatności, dostępny w witrynie internetowej http://refurbed.pl

§ 13. Pozostałe postanowienia. 1. Refurbed zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, lub wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach: a. zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów, b. zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi, c. zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, d. zmiana w zakresie oferty świadczonej Usługi, e. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy. 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach na co najmniej czternaście dni przed datą ich wejścia w życie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą drugą Stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianach Regulaminu. Termin ten dla Użytkownika niebędącego konsumentem wynosi 7 dni. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, nie dotyczy to konsumentów. W przypadku skutecznego złożenia oferty Usługodawca ma prawo do przyjęcia takiej oferty. Informacje w tej sprawie Usługodawca przekazuje Użytkownikowi drogą pisemną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji. 3. Zmiany Regulaminu prowadzące do zaprzestania świadczenia Usługi obowiązują dopiero z upływem okresów rozliczeniowych. 4. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z konsumentami. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie. 6. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do umowy sprzedaży pomiędzy Stronami. 7. Konsument może zażądać rozwiązania sporu z Usługodawcą w postępowaniu polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich na platformie dostępnej na stronach internetowych Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. 8. Dane kontaktowe Usługodawcy są dostępne w zakładce Kontakt pod adresem: http://refurbed.pl. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2018 r.

Ustawienia plików cookie

Klikając "akceptuj wszystkie pliki cookie" zgadzam się na używanie plików cookie służących do celów analizy oraz trackingu. Korzystamy z nich, aby analizować ruch na stronie oraz dopasowywać wyświetlane treści. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka plików cookie

Ustawienia plików cookie