Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryn internetowych www.refurbed.pl, działających pod adresem internetowym www,refurbed.pl (dalej „Serwis”), udostępnianych przez refurbed Marketplace GmbH z siedzibą w Wiedniu.

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) refurbed Marketplace GmbH z siedzibą w Wiedniu Jakov-Lind-Straße 7, 1020 Wiedeń (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: Refurbed), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Użytkowników, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: peter@refurbed.de, tel: 08007001210

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika. Refurbed zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Refurbed pytania, marketingu usług własnych, przekazania informacji na temat swojej ofert.

W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi Refurbed gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionch formularzach. Dane te obejmują:

 1. nazwisko i imię,

 2. adres e-mail,

 3. adres zamieszkania,

 4. adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

 5. numer telefonu.

W przypadkach wymaganych przepisami Ustawy, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie Podstawą przetwarzania przez Refurbed danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Refurbed informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, dochodzenia roszczeń, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Refurbed (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Refurbed informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. Ponadto, za prawnie usprawiedliwiony interes uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać. Zgoda ta może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@refurbed.pl lub kliknięcie w specjalny link („cofnij subskrypcję”) zamieszczony na końcu każdej otrzymanej wiadomości. umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami z rękojmi czy gwarancji (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). W każdym razie dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata od wykonania umowy.

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Ustawy wobec podmiotów świadczących na rzecz Refurbed usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

Refurbed powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Refurbed usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Ustawą. W przypadku kiedy dla realizacji usługi konieczne jest dokonanie dostawy realizowanej przez przewoźnika zewnętrznego (np. przez pocztę lub kuriera), Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych Użytkownika w zakresie określonym w art. 15 RODO;

 2. zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych Użytkownika;

 3. zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas danych osobowych Użytkownika, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o ile:

  • prawidłowość danych osobowych jest przez Użytkownika kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania;
 5. zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam danych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Użytkownika może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownika może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje jedynie z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji Użytkownika. Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Użytkownika, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych Użytkownika do powyższego celu.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Refurbed umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Ustawy.

Refurbed może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies. 

Cookies pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Udostępniając zanonimizowane dane podmiotom zewnętrznym, możemy lepiej dopasować działania marketingowe do Twoich potrzeb i preferencji.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Refurbed również do celów:

 • statystycznych - co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

 • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Refurbed.

Inne dane

Na naszej stronie używamy Freshchat. Jest to narzędzie obsługujące chat stworzone przez Freshworks GmbH, które używa plików cookie. Używamy Freshchat jako narzędzie komunikacji z naszymi klientami poprzez live chat. Dane przekazywane za pomocą chatu są przetwarzane oraz zapisywane przez Freshchat. W niektórych wypadkach dane mogą być automatycznie udostępniane aplikacjom zewnętrznym (Zapier, Freshdesk), aby zapewnić sprawne odpowiadanie na pytania klientów. Możesz zablokować stosowanie plików cookie przez Freshchat w ustawieniach swojej wyszukiwarki. Prosimy, weź pod uwagę, że może to mieć wpływ na problemy z korzystaniem z naszej strony internetowej.

W niektórych przypadkach Refurbed gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, nazwa domeny, web beacony) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane poprzez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Refurbed w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Refurbed wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych.

Adres, pod którym można się skontaktować z Refurbed: kontakt@refurbed.pl.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Refurbed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.refurbed.pl.

Kontakt z organem nadzorczym

WWe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz swosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Biurem GIODO możliwy jest pod następującymi numerami kontaktowymi: tel. 606-950-000; fax. 22 531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

Erstmalig zum Newsletter anmelden, 10 € sparen!

Verpasse kein Angebot mehr.

Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung.