Warunki gwarancji

Ogólne

Sprzedawcy na refurbed udzielają konsumentom dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta dobrowolnej gwarancji funkcjonalnej na wszystkie produkty sprzedane za pomocą platformy internetowej www.refurbed.pl (oraz każdej jej subdomeny) na warunkach wymienionych poniżej. Okres gwarancji ustalany jest przez sprzedawcę, wynosi jednak nie mniej niż rok.

Ochrona z tytułu gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie techniczne funkcje zakupionego urządzenia. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie jego produkty są wolne od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy technicznej w tym zakresie w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne już w chwili produkcji. Roszczenia z tytułu szkód następczych mogą być podnoszone wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.

Niniejsza gwarancja udzielana jest na czas określony przez sprzedawcę od chwili zakupu towaru. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu w związku z realizacją świadczeń w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany.

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji konsument może podnieść w formie pisemnego zgłoszenia usterki w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Warunkiem zachowania tych roszczeń jest zgłoszenie usterki przez konsumenta w ciągu miesiąca od chwili ich stwierdzenia lub od momentu, kiedy powinien był je stwierdzić. Na konsumencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że gwarancja jeszcze nie upłynęła (np. poprzez przedłożenie dowodu zakupu).

Niniejsza gwarancja obowiązuje od daty zakupu urządzenia przez okres wskazany przez sprzedawcę. W przypadku naprawy lub wymiany obowiązywanie gwarancji przedłuża się na okres minimum 6 miesięcy. (Jeśli w momencie naprawy lub wymiany gwarancja wynosi ponad 6 miesięcy, oczywiście nie skraca ona swojego obowiązywania.) Przykładowo: Urządzenie, którego dotyczy zgłoszenie gwarancyjne, posiada w momencie zgłoszenia gwarancję, która trwa przez kolejne 8 miesięcy i zostaje wymienione ze względu na usterkę. W takim przypadku pozostający okres obowiązywania gwarancji wynosi oczywiście wciąż 8 miesięcy. Jeśli jednak, pozostający w momencie zgłoszenia gwarancyjnego, okres obowiązywania gwarancji wynosi 4 miesiące, okres obowiązywania gwarancji po wymianie zostaje przedłużony do 6 miesięcy.

Ponadto rozróżnia się dwa rodzaje działań gwarancyjnych. Jeśli wymienione zostają komponenty urządzeń, gwarancja zostaje przedłużona do minimum 6 miesięcy jedynie na wymienione komponenty (np. aparat). Jeśli jednak wymienione zostaje całe urządzenie, gwarancja na całe urządzenie zostaje przedłużona do minimum 6 miesięcy.

Świadczenia gwarancyjne

Sprzedawca ma prawo do zadecydowanie, czy urządzenie podlegać będzie wymianie, czy też zostanie naprawione.

Z reguły, jeśli jest to możliwe, produkty zostają naprawione. Jeśli nie będzie to jednak możliwe, produkt reklamowany zostanie bezpłatnie wymieniony.

W przypadku wymiany urządzenie zaoferowane przez sprzedawcę urządzenie będzie urządzeniem o conajmniej takiej samej wartości (takiego samego rodzaju i jakości w momencie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego oraz takiego samego typu).

Alternatywnie sprzedawca może zwrócić klientowi równowartość wartości zwróconego urządzenia. Jeśli sprzedawca zadecyduje o zwrocie wartości urządzenia i potwierdzi swoją decyzję pisemnie, sprzedawca zatrzymuje zwrócone urządzenie i zwraca równowartość pieniężną urządzenia po otrzymaniu zwrotu.

Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady

W przypadku wystąpienia wady objętej niniejszą gwarancją, konsument zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą lub/i z Zespołem Obsługi Klienta refurbed mailowo pod adresem: kontakt@refurbed.pl.

Zespół Obsługi Klienta refurbed przyjmuje roszczenie gwarancyjne, a następnie przekazuje je sprzedawcy. W dalszej kolejności konsument otrzymuje od sprzedawcy e-mail z linkiem do etykiety zwrotnej, umożliwiającej bezpłatne odesłanie produktu. UWAGA: Przesyłka zwrotna jest bezpłatna tylko z etykietą zwrotną.

Zapakuj artykuł w sposób poprawny i zapewniający bezpieczeństwo sprzętu. Jeśli stan oryginalnego opakowanie na to nie pozwala, użyj trwałego, wytrzymałego i profesjonalnego opakowania do transportu( np. karton z odpowiednią ilością materiału wypełniającego - np. folia bąbelkowa; koperta nie zalicza się do trwałych opakowań).

Po otrzymaniu produktu sprzedawca przeprowadza oględziny serwisowe nadesłanego sprzętu, a następnie informuje konsumenta o statusie naprawy i w stosownych przypadkach wysyła produkt zastępczy lub zamienny. W przypadku zwrotu kosztów zakupu produktów forma zwrotu jest taka sama jak metoda płatności przy dokonaniu zamówienia na refurbed. Transport lub przesyłka do lub od sprzedawcy mogą być podejmowane wyłącznie za uprzednią zgodą sprzedawcy.

Warunki i wykluczenia

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest użytkowanie produktów zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem, jak również odpowiedni konserwacja, a także używanie produktów zgodnie z technicznymi zaleceniami producenta oraz zaleceniami producenta dotyczącymi pielęgnacji i czyszczenia.

Wyłączenie gwarancji następuje w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzeń.

Przykładami niewłaściwego użytkowania są:

 • pęknięty ekran i/lub obudowa

 • uszkodzenia spowodowane działaniem wody

 • uszkodzenia elektryczne powstałe w wyniku stosowania ładowarki niedopuszczonej przez producenta

 • uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji niedopuszczonego przez producenta oprogramowania (w tym aplikacji, itp.)

Roszczenie gwarancyjne nie dotyczy

 • elementów zużywalnych, takich jak wyjmowane karty pamięci, osłony na aparaty i obiektywy

 • elementów łatwo łamliwych, np. szkła, ekranów, soczewek

 • materiałów eksploatacyjnych, np. baterii i akumulatorów (o ile zużycie mieści się w deklarowanych przez producenta przedziałach)

 • nieznacznych odstępstw od deklarowanych właściwości produktu, którego nie mają wpływu na wartość użytkową produktu

 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, szkód spowodowanych przez wydarzenia związane ze środowiskiem naturalnym, chemikalia i środki czyszczące

 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji i transportu produktów

Gwarancją nie są objęte

 • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez konsumenta odpowiednich instrukcji instalacji, użycia i konserwacji produktu

 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia (np. zarysowania na ekranie i/lub odbudowie) lub spowodowane celowo

 • uszkodzenia spowodowane niewłaściwym uruchomieniem produktu

 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej konserwacji produktu

 • uszkodzenia wskazujące na stosowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem

 • uszkodzenia powstałe na skutek działania siły wyższej i w wyniku katastrof naturalnych, w szczególności pożarów, powodzi czy działania mrozu

 • urządzenia, które zostały otwarte lub poddane naprawie przez wszelkie osoby/firmy inne niż sam Sprzedawca (poza sytuacją, w której Sprzedawca jednoznacznie w formie pisemnej zezwolił na otwarcie/naprawę urządzenia przez osoby trzecie)

Wyłączenie gwarancji

Jeśli w przypadku stwierdzenia wady produktu okaże się, że nie podlega ona niniejszej gwarancji, to koszty przesyłki i transportu produktu ponosi konsument. Dodatkowo konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów, w tym wszelkich kosztów robocizny, powstałych w wyniku badania produktu, a także kosztów demontażu i ponownej instalacji produktu. O ile konsument po uzyskaniu informacji o wyłączeniu gwarancji oraz o przewidywalnych kosztach naprawienia istniejącej wady będzie życzył sobie wykonania tej naprawy, to będzie zobowiązany do dodatkowego poniesienia kosztów części zamiennych oraz kosztów robocizny.

Jeśli wada produktu nie była zauważona podczas wydawania, sprzedawca podejmie decyzję w każdym przypadku indywidualnie, czy naprawa/wymiana zostanie podjęta w ramach dobrej woli. W takim przypadku konsumentowi nie przysługuje prawne roszczenie do usunięcia usterki.

Klient jest również informowany, że wodoszczelność i pyłoszczelność przesłanego sprzętu, która jest gwarantowana przez producenta, może zostać utracona w momencie ustalenia przyczyny uszkodzenia lub naprawy sprzętu. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Przepisy ustawowe

Oprócz praw wynikających z niniejszej gwarancji konsumentowi przysługują uprawnienia ustawowe. Prawa te, będące niekiedy bardziej korzystne dla konsumenta, niż te wynikające z niniejszej gwarancji, nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją. Gwarancja ta nie narusza również w żadnym stopniu praw, które nabywca lub konsument może podnosić wobec sprzedawcy, u którego zakupił produkt.

Erstmals zum Newsletter anmelden, 10 € sparen!

Verpasse kein Angebot mehr.

Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung.